Rentmeesters van de toekomst

Het netwerk “Rentmeesters van de Toekomst” heeft als doel het:

  • levend houden van de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in de driehoek Enschede – Hengelo – Oldenzaal
  • benutten van de recreatieve kansen in dit gebied.

Dat doen we door het realiseren van concrete projecten en het uitwisselen van ideeën.

In dit gebied liggen onder meer de voormalige vliegbasis Twenthe en een aantal landgoederen. Ze zijn vol verhalen uit het verleden, tastbare overblijfselen uit verschillende perioden en sporen die ondernemingen nalieten.

Wie

Het netwerk bestaat uit:

  • belangstellenden voor het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed in dit gebied
  • deelnemers aan de projecten,

Leden van het netwerk zijn historische verenigingen, bewoners, kennisinstellingen en (creatieve) ondernemers en grondeigenaren.

Grondeigenaren

Met grondeigenaren en een aantal betrokkenen maakten een globale agenda voor het gebied in de driehoek Oldenzaal, Hengelo, Enschede.
De groep grondeigenaren komt een paar keer per jaar bij elkaar. Werkgroepen zijn bezig met onderwerpen als Routenetwerken en Toegangspoort tot het gebied. Maar daarnaast zijn eer ook projecten als de Ruiterroute, het Gidsenplatform en de Leerlijn over Vliegbasis Twenthe.

Meer weten? Neem contact op met Leonie Lamberts.

 

Het platform haalt concrete ideeën uit het gebied op. Mensen met ideeën kunnen die pitchen bij het platform. Op basis van deze pitch kan blijken dat grondeigenaren nodig zijn om resultaten te boeken. In dat geval brengt het platform betreffend idee naar de grondeigenaren. Zij toetsen het idee aan hun visie, vastgelegd in de Dynamische Agenda. 

In het ‘Platform Lonnekerland’ doen de volgende mensen mee:

  • Vanuit het netwerk Rentmeesters van de Toekomst Gerrit Meutstege en Carolien Bierman.
  • Namens de grondeigenaren doet Frederik Tattersall mee.
  • Coördinatie en aanspreekpunt is Nicky Struijker Boudier.

Projecten

De basis voor het netwerk is gelegd in januari 2016 toen 17 concrete samenwerkingsprojecten ontstonden. Een deel van deze projecten wordt inmiddels gerealiseerd, sommigen zijn gestopt en nieuwe weer ontstaan. Hieronder een overzicht van de samenwerkingsprojecten van Rentmeesters van de Toekomst.

LESPAKKETTEN
Ontwikkelen van lespakketten voor leerlingen van de basisscholen. Gericht op de cultuurhistorie van Vliegbasis Twenthe.
MET EEN GIDS OP PAD
Opzetten (digitaal) platform waarmee bezoekers contact kunnen leggen met gidsen om in het gebied op pad te gaan.
DE GROTE SAMENWERKING
Grondeigenaren en bestuurlijke partijen werken gezamenlijk een globale gebiedsvisie uit voor het gehele gebied rond Vliegbasis Twenthe.
BANKJES IN HET GEBIED
Via de krant etc meer mensen mee te laten sponsoren met bankjes in het gebied.
TEXTIEL, ERFGOED EN TOEKOMST
Deze alliantie ondrzoekt of de behoefte bestaat aan een (op een centrale plaats gevestigd) cluster van textielbedrijven.
RUITERROUTE VLIEGBASIS TWENTHE
Samen met eigenaren van de terreinen onderzoeken hoe een veilige ruiterroute kan worden gerealiseerd.