Berichten

Mag mijn hond loslopen in het natuurgebied ?

< Terug

Nee. De provincie wil de verstoring van de veldleeuwerik en de graspieper tijdens het broedseizoen nadrukkelijk beperken in de nieuwe natuur nabij de Technology Base Twente.

De nieuw ingerichte natuur werd in 2016 geopend. Om de broedende vogels te beschermen tegen verstoring is vanaf de opening een verbod op loslopende honden ingesteld. De broedende vogels worden – ondanks het verbod – nog steeds verstoord door bezoekers die hun hond los laten lopen tijdens de wandeling over het ‘belevingspad’. Deze loslopende honden verstoren het broedgedrag van de genoemde zeldzame vogels. Daarom zal tijdens het broedseizoen (15 maart – 1 juli)  strenger worden gecontroleerd of bezoekers zich aan dit verbod houden. Een deel van de voormalige taxibaan met ‘asfaltschotsen’ zal tijdens het broedseizoen voor publiek worden afgesloten. Dit pad loopt het nestgebied van de vogels in. De maatregelen moeten leiden tot minder verstoring van de broedende veldleeuwerik en graspieper. Minder verstoring draagt bij aan de instandhouding van de soorten in het gebied. De effectiviteit van de maatregelen wordt gemonitord en wanneer nodig volgen in de komende jaren strengere maatregelen.

De maatregelen passen binnen de provinciale ambitie om in het gebied rondom Technology Base een zorgvuldige balans van economische en ecologische effecten te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in de provinciale gebiedsvisie Technology Base Twente.

Meer informatie: www.overijssel.nl

Ontdek
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe